ДОГОВІРПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Дата останнього оновлення Договору: 12.02.2024

ПРЕАМБУЛА

Фізична особа-підприємець Потайчук Олена Сергіївна (далі – Виконавець) пропонує будь-якій дієздатній фізичній особі приєднатися до
Договору публічної оферти (далі – Договір) на визначених умовах. При одночасному згадуванні Виконавця та Замовника використовується
термін «Сторони».

Договір розміщений на вебсайті за адресою: https://www.bomi.school/, що дає реальну можливість кожній особі ознайомитись з його текстом.

Перед використанням вебсайту та оплатою послуг, уважно ознайомтесь зі змістом Договору, зокрема щодо умов надання доступу до курсу,
навчальних матеріалів тощо.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Договір є публічним, його умови є однаковими для всіх Замовників без надання переваги одному Замовнику перед іншим.
1.2 Замовник підтверджує своє погодження з усіма положеннями Договору шляхом приєднання до нього.
1.3 Повне або часткове непогодження з умовами Договору тягне за собою неможливість надання Виконавцем та отримання Замовником послуг.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Терміни, що приведені нижче і згадуються в даному Договорі, означають наступне:
2.1.1. Вебсайт – це сукупність програмних, інформаційних, а також медійних даних, логічно пов’язаних між собою. Вебсайт доступний у мережі Інтернет за адресою:  https://www.bomi.school/.
2.1.2. Викладач – представник Виконавця, який проводить онлайн-заняття.
2.1.3. Домашні завдання – завдання для самостійного виконання Замовником у будь-якій формі, що є частиною курсу.
2.1.4. Навчальні матеріали – супутні інформаційні матеріали у формі конспектів, шпаргалок, схем тощо, доступ до яких Замовник отримує в Telegram-боті / Telegram-чаті.
2.1.5. Курс – сукупність інформаційно-консультаційних послуг Виконавця.
2.1.6. Менеджер – представник Виконавця, який виконує технічні та організаційні функції, зокрема щодо продажу курсів Користувачам, налаштування, функціонування та оновлення веб-сайту тощо.
2.1.7. Фінансовий агент – платіжна система (в особі АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»), яка реалізовує організацію та здійснення переказу грошових коштів за дорученням Виконавця із використанням електронних способів обробки платежів за реалізовані товари або послуги на вебсайті.
2.1.8. Форма – спеціально передбачена функціональна можливість для сплати на вебсайті або через послуги Фінансового агенту.
2.1.9. Telegram-бот – це засіб для швидкого інформування Користувача про заняття та надання доступу до них, навчальних матеріалів, домашніх завдань, нагадування про необхідність сплати місячного платежу, у разі обрання оплати по частинах, тощо.
2.1.10. Telegram-чат – це засіб для швидкого обміну текстовими повідомленням між Викладачем або його представниками та учасниками Курсу в соціальній мережі Telegram. Правовласником Telegram-чату є Адміністрація вебсайту.
2.1.11. Тариф послуг (тариф) – сукупність послуг з усього комплексу інформаційно-консультаційних послуг за Договором, визначена Виконавцем, у певному обсязі та за конкретну ціну.

2.2. Зазначені терміни мають тотожне значення при вживанні в однині і в множині, а також при написанні з великої і малої літери. Інші
терміни, які використовуються в Договорі, визначаються відповідно до норм чинного законодавства України, а в разі відсутності
визначення в законодавстві мають загальновживане значення або визначаються за правилами ділового обороту.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1 Виконавець надає Замовнику комплекс інформаційно-консультаційних послуг (далі – Послуги) в тому обсязі, що передбачений обраним Замовником тарифом послуг.

3.2. Інформація про доступні тарифи послуг розміщена на вебсайті. Користувач має право ознайомитись із сукупністю послуг в межах конкретного тарифу та його вартістю, обрати, оплатити та придбати його.

3.3. Комплекс послуг за Договором може складатися, але не обмежуватись, в залежності від обраного Замовником тарифу, з:
3.3.1. надання доступу до Telegram-боту та Telegram-чату;
3.3.2. надання доступу до конкретної кількості групових/індивідуальних онлайн-занять згідно розкладу;
3.3.3. надання доступу до навчальних матеріалів;
3.3.4. надання доступу до конкретної кількості спікінг-клабів;
3.3.5. надання доступу до певної кількості додаткових занять різного типу;
3.3.6. домашніх завдань та їх перевірки;
3.3.7. індивідуального зворотного зв’язку і технічної підтримки від Менеджера.

3.4. Виконавець має право змінювати обсяг послуг в межах одного тарифу та його ціну без попереднього повідомлення Замовника.

ПОРЯДОК НАДАННЯ АКЦЕПТУ

4.1. Укласти Договір може особа, яка досягла повної цивільної дієздатності відповідно до законодавства України, а саме – 18 років. Ураховуючи, що деякі послуги Виконавця розраховані на прогресивну молодь, то у випадку придбання курсу для малолітнього або неповнолітнього, акцептувати Договір зможуть виключно їхні законні представники, а саме: батьки, опікуни, піклувальники, усиновлювачі тощо в інтересах цієї особи.

4.2. Укладання Договору відбувається шляхом надання повної та безумовної згоди (акцепту) Користувачем вебсайту та приєднання до Договору конклюдентними діями, без підпису письмового примірника Договору між Замовником та Виконавцем.

4.3. Моментом акцепту за Договором вважається факт проведення успішної оплати за обраний Замовником тариф послуг, його першої частини або забезпечувального платежу за бронювання місця.

4.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично повністю та безумовно погоджується із прийняттям положень Договору та всіх додатків, які є його невід’ємними частинами.

4.5. Порядок надання акцепту:
4.5.1. Замовник залишає заявку на вебсайті, зазначає особисті дані та отримує зворотній зв’язок від Менеджера або звертається до Менеджера самостійно через акаунт в соціальній мережі Instagram/Telegram;
4.5.2. Повідомляє його про власне бажання придбати послуги за конкретним тарифом, а також отримує всю необхідну інформацію для здійснення платежу;
4.5.3. Менеджер узгоджує із Замовником порядок оплати, отримує підтвердження ознайомлення та згоди з умовами Договору, Політики конфіденційності та іншими їх невід’ємними частинами, а також надсилає рахунок для оплати;
4.5.4. Замовник здійснює оплату згідно рахунку повністю або частково.

4.6. Замовник не має права споживати послуги Виконавця за Договором, у разі якщо його не було укладено, або якщо Замовник частково або
повністю не погоджується із положеннями Договору.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

5.1. Замовник отримує комплекс послуг, передбачений обраним ним тарифом, після оплати його повної або часткової вартості.

5.2. Вартість обраного Замовником тарифу послуг складає грошову суму, що вказана на вебсайті в момент надання Замовником акцепту
Договору.

5.3. Оплата вартості послуг здійснюється Замовником:
5.3.1. у формі 100% передплати вартості послуг відповідно до вказаної на вебсайті вартості за конкретний тариф; або
5.3.2. у формі оплати вартості послуг за конкретний тариф у пропорційних частинах, погоджених з Виконавцем.

5.4. Оплата послуг здійснюється в безготівковій формі з використанням фінансового агенту або на підставі виставленого Менеджером
рахунку на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.5. Для здійснення 100% оплати Замовник повинен здійснити дії в такій послідовності:
5.5.1. обрати тариф послуг, який виявив бажання придбати, залишити власні контактні дані;
5.5.2. отримати зворотній зв’язок від Менеджера та повідомити його про бажання придбати послуги;
5.5.3. здійснити оплату через фінансового агента або на підставі виставленого Менеджером рахунку та надіслати заповнену форму/квитанцію про оплату;
5.5.4. днем виконання зобов’язань Замовника по сплаті вартості послуг вважається день зарахування грошової суми, що дорівнює повній вартості обраного Замовником тарифу послуг. Виконання зобов’язань підтверджується квитанцією від банку Замовника або отриманою на електронну пошту квитанцією від фінансового агенту.

5.6. Для здійснення оплати вартості послуг у формі оплати по частинах Замовник повинен здійснити дії в такій послідовності:
5.6.1. обрати тариф послуг, який виявив бажання придбати, та залишити власні контактні дані;
5.6.2. отримати зворотній зв’язок від Менеджера та повідомити його про бажання придбати послуги із оплатою по частинах;
5.6.3. здійснити часткову оплату вартості послуг на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі отриманого від Менеджера рахунку;
5.6.4. здійснювати оплату наступних частин вартості послуг протягом 3 (трьох) банківських днів після отримання рахунку;
5.6.5. днем виконання зобов’язань Замовника зі сплати вартості послуг вважається день зарахування грошової суми, що дорівнює повній вартості обраного Замовником тарифу послуг, на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.7. Банківська квитанція Виконавця та/або квитанція Фінансового агенту, у якій зафіксована інформація щодо проведення транзакції
Замовником із зазначенням ідентифікаційних даних останнього, вважається доказом щодо надання Замовником акцепту на Договір та Політику конфіденційності, що розміщені на вебсайті.

5.8. У разі, якщо Замовник для здійснення оплати послуг за Договором уклав договір кредитування тощо з будь-якою банківською або кредитною установою, Замовник самостійно несе відповідальність за всіма зобов’язаннями перед установою. Умови отримання і виконання зобов’язання не залежать від Виконавця і приймаються Замовником самостійно.

5.9. Замовник має право розстрочити оплату шляхом звернення до Менеджера з відповідним проханням або за допомогою функцій
фінансового агенту під час авторизації на вебсайті. У такому випадку, Замовник погоджується з графіком регулярних платежів, встановленим Виконавцем, та усвідомлює свій обов’язок із контролю за балансом на рахунку, із якого планується списання регулярного платежу.

БРОНЮВАННЯ МІСЦЯ

6.1. Замовник має право здійснити попереднє бронювання місця на курс, згідно обраного тарифу, не довше ніж на 2 (два) тижні, але в будь-якому випадку до дати початку курсу.

6.2. З метою гарантування Замовником своїх зобов’язань щодо придбання послуг, бронювання місця на курс передбачає внесення Замовником забезпечувального платежу за обраний тариф послуг у розмірі 500.00 (п’ятисот) гривень.

6.3. Для здійснення бронювання місця на курс Замовник повинен здійснити дії в такій послідовності:
6.3.1. обрати тариф, місце на який він виявив бажання забронювати;
6.3.2. авторизуватись на вебсайті, зазначивши особисті дані;
6.3.3. отримати зворотній зв’язок від Менеджера та повідомити його про бажання забронювати місце на курс;
6.3.4. здійснити оплату на розрахунковий рахунок Виконавця згідно виставленого Менеджером рахунку та вказати призначення платежу – «Забезпечувальний платіж за курс».

6.4. Замовник зобов’язаний сплатити решту вартості обраного тарифу не пізніше ніж за 1 (один) день до дати початку курсу.

6.5. Здійснення наступних розрахунків відбувається на підставі попередньо виставленого Менеджером рахунку.

6.6. У разі відсутності оплати решти вартості обраного тарифу у встановлений строк, здійснений забезпечувальний платіж за бронювання місця на курс поверненню не підлягає.

6.7. Днем виконання зобов’язань Замовника по сплаті вартості тарифу послуг із попереднім бронюванням вважається день сплати останньої частини вартості тарифу послуг, тобто день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця у розмірі 100%.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

7.1. Послуги за Договором надаються дистанційно в мережі Інтернет з використанням платформ ZOOM, Google Meet, Telegram тощо.

7.2. Початком надання послуг є реєстрація Менеджером особистих даних Замовника в Telegram-боті та/або Telegram-чаті та надання йому повноцінного доступу-запрошення до нього.

7.3. В Telegram-боті та/або Telegram-чаті Замовник має змогу отримати доступ до занять курсу, спікінг-клабів, додаткових занять, навчальних матеріалів та домашніх завдань, а також актуальну інформацію про розклад занять, нагадування про необхідність сплати чергового місячного платежу, у разі обрання оплати по частинах, та можливість вирішити всі інші організаційні питання щодо отримання послуг за Договором.

7.4. Невідвідані Замовником онлайн-заняття курсу не підлягають відпрацюванню і не є підставою для повернення коштів.

7.5. Доступ до занять курсу, спікінг-клабів та додаткових занять, навчальних матеріалів та домашніх завдань Замовник отримує поступово, згідно з розкладом занять, затвердженим Замовником та доведеним до його відома в будь-який спосіб.

7.6. Протягом проходження курсу Замовник отримує домашні завдання та термін їх здачі. Домашні завдання не підлягають обов’язковому
виконанню та виконуються Замовником на власний розсуд.

7.7. Виконавець за власним бажанням може змінювати кількість навчальних матеріалів або їх наповнення, без додаткового погодження із Замовником, за виключенням зменшення обсягу послуг.

7.8. Курс та всі навчальні матеріали є авторськими та суб'єктивними, Замовник може не погоджуватися з позиціями та думками, викладеними у них. Незгода Замовника з курсом та/або навчальними матеріалами, порядком або формою їх викладення не є підставою для односторонньої відмови від Договору як послуги неналежної якості.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

8.1. Виконавцю належать авторські права на всі матеріали, що розміщені на вебсайті та отримані Замовником в Telegram-боті та/або Telegram-чаті або будь-яким іншим способом, зокрема права на: текст, графічні елементи, фотографії, зображення, елементи дизайну, відеоматеріали, файли тощо.

8.2. Замовнику забороняється використовувати всі матеріали, отримані від Виконавця, в будь-яких, окрім як в особистих, цілях. Передача будь-яких інших прав за Договором не передбачена.

8.3. Замовнику забороняється копіювати, відтворювати, знімати шляхом запису екрану, фотографувати здійснювати відео- та фотофіксацію будь-яким іншим способом, розміщувати та публікувати на будь-яких платформах публічного доступу, зокрема у соціальних мережах, комбінувати окремі частини об'єктів в інші об'єкти.

8.4. Замовник не має права продавати, надавати доступ до Telegram-боту третім особам і повинен проходити курс самостійно та від власного імені.

8.5. У випадку порушення Замовником заборон, викладених у цьому Розділі, Виконавець позбавляє Замовника доступу до Telegram-боту без можливості відновлення, а кошти, сплачені за Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.

8.6. Будь-яке порушення авторських і суміжних прав переслідується відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

9.1. Замовник має право:
9.1.1. отримати тимчасовий доступ до Telegram-боту та/або Telegram-чаті з обсягом тих послуг, які входили до сплаченого Замовником тарифу;
9.1.2. отримати інформацію щодо організації і забезпечення належного надання послуг, передбачених Договором;
9.1.3. отримати індивідуальну технічну підтримку від Менеджерів вебсайту, за необхідності;
9.1.4. виконувати домашні завдання, ставити уточнюючі питання щодо них та бути інформованим про результати успішності;
9.1.5. ставити Виконавцю та/або Менеджеру додаткові питання, пов’язані з послугами, що надаються за Договором.

9.2. Замовник зобов’язаний:
9.2.1. здійснити оплату послуг згідно з обраним тарифом;
9.2.2. постійно та неухильно дотримуватись умов Договору, Політики конфіденційності та всіх додатків, що розміщені на вебсайті;
9.2.3. надати згоду на обробку персональних даних у порядку, передбаченому Політикою конфіденційності, з метою укладення Договору;
9.2.4. надати згоду на публікування Виконавцем відгуків, що викладені у будь-якій формі Замовником, на вебсайті, у соціальних мережах, рекламних матеріалах, презентаціях тощо;
9.2.5. не відтворювати, не повторювати будь-яким чином, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких цілях, окрім як в особистих, будь-які матеріали курсу, а також інформацію, яка стала доступною Замовнику з будь-яких джерел, що були надані Виконавцем в межах надання послуг за цим Договором;
9.2.6. не створювати на основі курсу інформаційні продукти з метою отримання комерційного прибутку, а також не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого використання;
9.2.7. не передавати будь-яким третім особам доступ до Telegram-боту та проходити курс самостійно;
9.2.8. не поширювати за допомогою інших програм посилання на онлайн-заняття, навчальні матеріали тощо, завантажені в Telegram-бот та/або Telegram-чат та отримані від Виконавця в будь-який інший спосіб.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

10.1. Виконавець має право:
10.1.1. вносити зміни до Договору публічної оферти, Політики конфіденційності та інших додатків, що розміщені на вебсайті, без особистого попередження Замовника шляхом публікації оновленої версії;
10.1.2. проводити технічні перерви роботи вебсайту для відновлення функціональності, покращення роботи вебсайту або наповнення матеріалів. Технічні перерви не є підставою для здійснення перерахунку оплаченої Замовником вартості послуг;
10.1.3. публікувати відгуки (текст, скріншоти, відео, результати, фотографії тощо), що викладені у будь-якій формі Замовником, на вебсайті, у соціальних мережах, рекламних матеріалах, презентаціях тощо без попереднього попередження про це Замовника;
10.1.4. оновлювати зміст послуг за цим Договором (за винятком зменшення обсягу послуг) та функціональні можливості вебсайту у будь-який час без попередження Замовника;
10.1.5. здійснювати розсилку електронних, текстових та/або мультимедійних повідомлень на адресу електронної пошти, номер контактного телефону, облікові записи в додатках Telegram, Viber тощо Замовника із комерційною та/або некомерційною пропозицією від Виконавця та/або третіх осіб;
10.1.6. залучати Менеджерів та інших третіх осіб для адміністрування вебсайту або для виконання своїх зобов’язань за цим Договором;
10.1.7. в односторонньому порядку розірвати Договір у випадках, якщо Замовник порушив заборони, що стосуються права інтелектуальної власності або оплати.

10.2. Виконавець зобов’язаний:
10.2.1. надати послуги в обсязі тарифу, за який Замовником було здійснено оплату;
10.2.2. забезпечувати зворотній зв’язок Замовнику щодо виникнення в нього питань організаційного характеру та питань, пов’язаних із проходженням курсу;
10.2.3. дотримуватися положень Політики конфіденційності, що розміщена на вебсайті. Виконувати законодавчі приписи, щодо обробки, передачі і захисту персональних даних Користувачів та Замовників.

ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

11.1. Замовник має право на повернення грошових коштів, сплачених за курс, у розмірі, пропорційному непройденим заняттям, у разі відмови від курсу упродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дати початку курсу.

11.2. У разі відмови від Договору після спливу 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дати початку курсу, грошові кошти поверненню не підлягають.

11.3. Неможливість повернення грошових коштів пов’язана з обмеженою кількістю місць на курсі та з необхідністю проведення попередньої підготовки цього місця особисто під кожного учасника.

11.4. Виконавець не повертає суму грошових коштів, сплачених в якості щомісячної оплати по частинах.

11.5. Для здійснення повернення коштів у разі відмови від Договору, Замовник повинен подати заяву в письмовому вигляді з особистим підписом та датою на електронну пошту Виконавця.

11.6. У заяві про повернення коштів Замовник повинен вказати наступні дані:
11.6.1. прізвище, ім’я, по-батькові;
11.6.2. електронну пошту (вказану при укладенні Договору);
11.6.3. назву послуги (назва курсу/тарифу);
11.6.4. дату оплати;
11.6.5. інформацію про платіж та підтвердження оплати (квитанція про оплату);
11.6.6. інформацію про рахунок, з якого була здійснена оплата.

11.7. Виконавець у строк, що не перевищує 14 (чотирнадцять) робочих днів з моменту отримання заяви про повернення від Замовника, здійснює повернення коштів або повідомляє про неможливість їх повернення.

ФОРС-МАЖОР

12.1. При настанні обставин непереборної сили, які перешкоджають повному або частковому виконанню однією зі Сторін зобов'язань за
даним Договором, а саме: пожежі, землетруси, інші стихійні лиха, військові дії, блокади, рішення державних органів та ін., термін виконання зобов'язань продовжується пропорційно часу, протягом якого діятимуть такі обставини, але не більше одного місяця. Проте, лише у випадку, якщо такі форс-мажорні обставини почали діяти на Сторону лише після підписання Договору та були непередбачуваними.

12.2. Обставини форс-мажору повинні бути засвідчені індивідуально виданою довідкою Торгово-промислової палати України або її регіональними представництвами. Загальне роз’яснення та лист такої палати адресоване невизначеній особі про настання форс-мажорних обставин не може бути використане для підтвердження форс-мажорних обставин.

12.3. Сторона, яка не має можливості виконувати зобов'язання за даним Договором через обставини форс-мажору, повинна протягом 5 (п’яти) робочих днів сповістити у письмовій формі іншу Сторону про настання таких обставин.

12.4. У разі, якщо зазначені обставини тривають більше, ніж 2 (два) місяці, то сторона зобов’язана повернутись до виконання зобов’язань за Договором незалежно від обставин або ініціювати розірвання Договору.

12.5. Форс-мажор не звільняє Сторону від виконання зобов’язань, а лише тимчасово звільняє від відповідальності за несвоєчасне виконання зобов’язань за Договором.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

13.1. Виконавець не несе відповідальність за наслідки, що настали в результаті того, що Замовник не відвідував онлайн-заняття, не переглядав навчальні матеріали, не виконував домашні завдання.

13.2. Відповідальність Виконавця обмежена розміром отриманої на момент виникнення спору оплати за послуги.

13.3. Виконавець не несе відповідальність за будь-які прямі, непрямі чи наслідкові збитки або шкоду, понесені Замовником, незалежно від того, яким чином вони виникли.

13.4. Деяка інформація Виконавця, надана в межах курсу, є лише його власним оціночним судженням. Замовник самостійно та на власний ризик використовує таку інформацію та бере на себе відповідальність за невдале складання іспитів, будь-яку особисту шкоду та шкоду, завдану іншим особам при використанні такої інформації.

13.5. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність результатів надання послуг очікуванням Замовника, оскільки матеріали є авторськими і суб’єктивними.

13.6. Виконавець не дає жодних гарантій чи запевнень в тому, що:
13.6.1. доступ до Telegram-боту та/або Telegram-чату буде постійним та безперебійним;
13.6.2. доступ навчальних матеріалів тощо буде необмеженим;
13.6.3. зворотній зв’язок від Менеджера та/або Виконавця буде отримано негайно після звернення Замовника;
13.6.4. мережевий зв’язок протягом проведення онлайн-заняття буде стабільним та безперебійним;
13.6.5. завдяки пройденому курсу Замовником будуть успішно складені будь-які іспити.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

14.1. Договір вступає в силу з моменту його укладення та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

14.2. Строк надання послуг за Договором обмежений і відповідає кількості занять згідно тарифу, за який Замовником було здійснено оплату.

ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

15.1. Зобов’язання Сторін згідно з Договором припиняються внаслідок повного виконання ними своїх обов’язків.

15.2. Договір може бути розірваний з ініціативи однієї зі Сторін або за їх добровільною згодою в наступному порядку:
15.2.1. Сторона, яка виявила бажання розірвати Договір, повідомляє іншу про свою ініціативу шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту із зазначенням особистих даних;
15.2.2. Сторона, якій було адресоване таке повідомлення, у строк, що не перевищує 5 (п’ять) робочих днів, повинна надати свою згоду чи незгоду щодо розірвання Договору та повідомити про це адресанта.

15.3. Договір може бути розірваний Виконавцем в односторонньому
порядку, у разі порушення Замовником:
15.3.1. умов Договору; або
15.3.2. прав інтелектуальної власності або суміжних прав Виконавця на всі об’єкти права інтелектуальної власності, що стали доступні Замовнику протягом проходження курсу.
15.3.3. При цьому, кошти, сплачені Замовником за Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.
15.3.4. Виконавець повідомляє Замовника про розірвання Договору в односторонньому порядку шляхом надсилання повідомлення будь-яким засобом комунікації.
15.3.5. Договір вважається розірваним з моменту надсилання повідомлення Замовнику.

15.4. Договір може бути розірваний в судовому порядку.

КОМУНІКАЦІЯ СТОРІН

16.1. З метою отримання відповідей на уточнюючі питання щодо предмета Договору, порядку надання доступу до Telegram-боту та/або Telegram-чату та в разі виникнення технічних перешкод у проходженні курсу, Замовник має право звертатись безпосередньо до Виконавця або Менеджера шляхом використання будь-яких засобів комунікації.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. Сторони погодили, що в разі визнання недійсним та/або нікчемним, окремої частини та/або пункту даного Договору, весь Договір не вважається недійсним.

17.2. Виконавець має право вносити зміни до Договору без додаткового попередження про це Замовника. Для надання можливості Замовнику ознайомитися з актуальними умовами Договору, Виконавець розміщує на вебсайті його версію з усіма останніми змінами, а також зазначає дату, з якої такі зміни набрали чинності.

17.3. Договір та Додатки до нього є дійсними в тій редакції і на тих умовах, які існували на момент їх акцептування.

17.4. Місцем укладання Договору є місцезнаходження Виконавця.

17.5. Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між Сторонами у зв’язку із виконанням чи розірванням Договору, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між Сторонами протягом 15 календарних днів, після того, як одна Сторона повідомила іншу Сторону про виникнення такого спору та/або розбіжності.

17.6. У випадку недосягнення згоди між Сторонами, спір вирішується в судовому порядку за законодавством України підвідомчості та підсудності на території України, але за місцезнаходженням Виконавця.

Реквізити Виконавця

Фізична особа-підприємець Потайчук Олена Сергіївна, ЄДРПОУ 2724202223, МФО 322001
Реквізити: UA363220010000026006330073847 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
Служба підтримки: sales@bomi.school